о центру


     Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац основан је 1981.године за територију општине Велико Градиште, а 1988.године као оснивач је приступила Скупштина општине Голубац те је формиран међуопштински Центар за социјални рад, са седиштем у Великом Градишту и одељењем у Голупцу.

Највећи број активности Центар за социјални рад остварује сагласно одредбама:

- Закона о социјалној заштити (у примени од 12.04.2011.године)
- Породичног закона из 2005.године
- Закона о општем управном поступку (у примени од 01.06.2017.године)
- Закона о спречавању насиља у породици (у примени од 01.06.2017.године)
- Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица
- Закона о прекршајима
- Закона о финансијској подршци породици са децом
- Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
- Одлука о правима из социјалне заштите грађана из општине Велико Градиште
- Другим законским и подзаконским актима

     Центар обавља делатност (регистрована под бројем 88.99), односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом.

     У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар у складу са законом, врши следећа јавна овлашћења:

- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите
- спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите
- предузима прописане мере, покреће и учествује у судксим и другим поступцима
- води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

     Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе обављају се у складу са прописима које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.

     Поред наведених послова и задатака, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

- открива и прати социјалне потребе граљана и проблеме у области социјалне заштите
- предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
- организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада
- развија и унаређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
- пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајучи третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
- подстиче и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите
- води евиденцију и документацију о пруженим усугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности
- учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе
- обаља и друге послове утврђене Законом и другим прописима.