14.04.2021.

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,бр.24/2011), и члана 31. Статута Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац бр 339/12, Управни одбор Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

I. Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац:
Центар за Социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
12220 Велико Градиште, 
Сарајевска бр. 2
Матични број: 07309104
ПИБ:102136089
тел. 012/662-955

 

II. За директора Центра за социјални рад именује се следеће лице:
- да је  држављанин Републике Србије;
- да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник;
- најмање пет година радног искуства у струци;
- да поседује организаторске способности;
- да није правноснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије.

 

III. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
- пријаву својеручно потписану;
-фотокопија личне карте ,односно штампа података електронске личне карте;
- радну биографију,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа),
- оригинал или  оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
- доказ о радном искуству у струци;
- лекарско уверење  опште здравствене способности(не старије од шест месеци од дана објављивања конкурса)
- уверење да кандидат није осуђиван
-уверење  да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која га чини неподобним за обављање функције директора Центра,
- програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за мандатни период.
-сви докази прилажу се у оригиналу или у  овереној фотокопији;

 

IV. Мандат директора : мандат директора траје 4 године

 

V. Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана.
Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Објектив“, листу Националне службе за запошљавање „Послови“, огласној табли и интернет страници Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.

 

VI. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се у затвореним ковертама на  адресу Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац ул.Сарајевска бр.2 Велико Градиште, са назнаком „Конкурс за директора“.

 

Напомена:
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Управни одбор Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
                                           
Драган Унгрујановић-председник 


<<< назад